Qua thanh tra đã phát hiện 41,11% số tổ chức, cá nhân có vi phạm, tăng 3,29% so với năm 2013. Các vi phạm chủ yếu tập trung vào nhóm hành vi như: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt (43,84%); không có ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường (14,94%); vi phạm về quản lí chất thải nguy hại (35,68%); xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường (23,46%)…

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với 763 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 74 tỉ 979 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động đối với 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

H. Ly