Theo đó, Trần Đặng Ngọc Hoài bị xử phạt 5,5 triệu đồng vì không niêm yết thủ tục công chứng, nội quy công chứng tại nơi hành nghề, thực hiện công chứng khi nội dung hợp đồng giao dịch vi phạm pháp luật, thậm chí Trần Đặng Ngọc Hoài còn thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở giao dịch là trái pháp luật.

Ông Lê Hữu Hà bị phạt 1,5 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, vi phạm khoản 1, điều 28, Nghị định số 17/2010NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Hữu Toàn