1. Phạm nhân được gặp thân nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cụ thể như sau: Phạm nhân được gặp thân nhân 1 lần trong 1 tháng, mỗi lần gặp không quá 1 giờ. Mỗi lần phạm nhân lập công hoặc được khen thưởng bằng hình thức “tăng số lần gặp thân nhân” thì được gặp thân nhân thêm 1 lần trong 1 tháng.

Phạm nhân liên tục được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc có thành tích trong lao động, học tập được khen thưởng hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân tại Nhà gặp phạm nhân nhưng không quá 3 giờ hoặc được gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ.

2. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cụ thể như sau: Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân không quá 3 lần trong 1 tháng, mỗi lần gặp không quá 3 giờ tại Nhà gặp phạm nhân.

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi liên tục được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc có thành tích trong lao động, học tập được khen thưởng hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân tại phòng riêng nhưng không quá 24 giờ.

3. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì 2 tháng được gặp thân nhân 1 lần, mỗi lần không quá 1 giờ, tính từ ngày có quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày phạm nhân được Giám thị trại giam quyết định công nhận cải tạo tiến bộ theo quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Phạm nhân đang bị giam tại buồng kỷ luật thì không được gặp thân nhân. Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo việc hạn chế gặp thân nhân cho thân nhân phạm nhân biết để thực hiện.

4. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo giờ làm việc của đơn vị.

5. Khi phạm nhân gặp thân nhân được kéo dài thời gian gặp không quá 03 giờ hoặc gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ hoặc phạm nhân là người dưới 18 tuổi gặp thân nhân tại phòng riêng không quá 24 giờ thì căn cứ điều kiện cụ thể, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định có thể cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin Nhà gặp phạm nhân trong thời gian 60 phút (mỗi lần không quá 3 người).

Ngoài ra, khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, do yêu cầu giáo dục cải tạo, cần có sự phối hợp, tác động của gia đình để giáo dục phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng thân nhân.

Việc tổ chức cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an  để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương