Theo đó, Bộ Tài chính ứng 11.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu đến hết năm 2013 cho 2 ngân hàng chính sách nêu trên. Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ứng 8.400 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội được ứng 3.200 tỷ đồng.

Việc bố trí, cân đối nguồn vốn để thu hồi vốn ứng nêu trên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 Văn bản 8939/VPCP-KTTH ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ.

PV