làm rõ thực tế dán tem rượu hiện nay đối với cả rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước, mức kinh phí và nguồn kinh phí dán tem, chi phí mua tem của doanh nghiệp... 

Phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan cũng được yêu cầu giải trình. Các công việc trên được yêu cầu hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng trong quý II năm nay.

V.H.