Vì vậy, Bộ này đã kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh ranh giới để đánh giá tổng thể khoáng sản làm cơ sở thiết kế khai thác, góp phần sử dụng hiệu quả hợp lý tài nguyên. 

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp bảo vệ môi trường tiến hành thăm dò, đồng thời đảm bảo môi trường, hệ sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử trong trường hợp khai thác mỏ sau này.

H. Ly