Lũy kế 5 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 62,178 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó thủy điện chiếm 32,39%, nhiệt điện than chiếm 34,46%, tua-bin khí chiếm 31,82%, nhiệt điện dầu chiếm 0,18% và nhập khẩu Trung Quốc chiếm 1,15%).

Lũy kế 5 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 55,011 tỷ kWh, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm 2014.

V.H.