Đài Loan tiếp tục là thị trường dẫn đầu, tiếp nhận 3.972 lao động (1.925 lao động nữ), tiếp đến là Nhật Bản: 1.937 lao động (900 lao động nữ), Hàn Quốc: 394 lao động (8 lao động nữ), Malaysia: 293 lao động (117 lao động nữ) và các thị trường khác. Như vậy, trong 11 tháng đầu, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.748 lao động (37.761 lao động nữ).

T.Uyên