Theo đó, có tới 8 Nghị định được lên kế hoạch xây dựng để thay thế các Nghị định cũ. Riêng đối với Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (thay thế Nghị định số 86/2014 ngày 10-9-2014), Bộ GTVT yêu cầu Vụ Vận tải cập nhật những nội dung trong Quyết định số 767 ngày 17-4-2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014. 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT cũng nêu rõ: Quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp.

Đặng Nhật