Tại Hội nghị này, báo cáo của Bộ Tài chính (mục II.2) và bài phát biểu của đại diện Bộ Tài chính đã nêu thông tin “Bộ KH&ĐT giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân”.

Thông tin này đã được thông báo tới các bộ, ngành, địa phương và được một số báo trích dẫn, đăng trên các trang báo điện tử. Về việc này, Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 4119/BKHDT-KTDN ngày 26-6-2020 gửi Bộ Tài Chính có ý kiến và đề nghị như sau: Sự không chính xác của thông tin nêu trên: Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV (số 86/2019/QH14 ngày 12-11-2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020): Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm hạn mức vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương. Các bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương) cho từng dự án.

Bộ KH&ĐT không giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương) cho bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như từng dự án của cơ quan chủ quản. Do đó, thông tin như nêu trong báo cáo và bài phát biểu của Bộ Tài chính là không chính xác.

PV