Cụ thể: thành phố Móng Cái 240kg; huyện Vân Đồn gần 15 tấn; huyện Tiên Yên 47,8 tấn; huyện Hoành Bồ 13,7 tấn; huyện Bình Liêu gần 57,5 tấn; huyện Ba Chẽ 94,6 tấn; huyện Hải Hà trên 30,1 tấn; huyện Đầm Hà trên 9,7 tấn. 

Công tác giao nhận được thực hiện theo đúng quy định, gạo được giao đủ về số lượng, an toàn về chất lượng, đảm bảo thời gian.

H.A.