Trường hợp các cảng thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. Đối với các cảng biển trực thuộc Vinalines đã cổ phần hóa, đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát lại, tiếp tục đề xuất phương án thoái vốn phù hợp.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ sau tái cơ cấu.

H.K.