Như vậy, tính đến hết ngày 15-5-2016, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước đạt 117,02 tỷ USD, tăng 0,8% (tương ứng tăng 904 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, kim ngạch XK của cả nước đạt  59,13 tỷ USD; kim ngạch NK hàng hóa của cả nước đạt 57,89 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5-2016 thâm hụt 570 triệu USD, tính chung cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 5-2016 thặng dư 1,23 tỷ USD.

L.Hiệp