Trước đó trong cuộc kiểm tra vào đầu tháng 8-2018, Thanh tra Sở TN-MT Phú Yên phát hiện Công ty TNHH chế biến thương mại hải sản xuất nhập khẩu Yong Li vận hành trái phép hệ thống xử lý chất thải. 

Ngoài việc xử phạt 180 triệu đồng, quyết định xử phạt còn buộc doanh nghiệp này tạm dừng vận hành công trình thử nghiệm cho đến khi hoàn thành các thủ tục có liên quan và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Tại Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh, Thanh tra Sở TN-MT Phú Yên đã thu thập mẫu nước thải từ hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp này đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp An Phú. 

Kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc TN-MT và Công ty TNHH khoa học - phân tích môi trường Phương Nam cho thấy, mẫu nước thải có thông số Clo vượt quy chuẩn cho phép 8,76 lần. 

Theo đó, Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh bị xử phạt 133 triệu đồng, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.                   

PHAN VĂN LƯƠNG