Dự án “Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải” nhằm mục đích đầu tư xây dựng các đường dây, trạm biến áp 500 KV và 220 KV tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm giải phóng nguồn của các nhà máy điện mới, nâng cao độ tin cậy, chống quá tải, đảm bảo khả năng truyền tải thông suốt của hệ thống truyền tải điện quốc gia

L.T.