Dự án SMEFP II & III (với đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là Ban quản lý các Dự án tín dụng quốc tế ODA) nằm trong kế hoạch tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ cho Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp SME tăng cường sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Dự án SMEFP II & III được triển khai theo phương thức thiết lập các khoản cho vay lại thông qua các ngân hàng thương mại, góp phần đơn giản hóa quá trình các doanh nghiệp SME tiếp cận khoản vay trung và dài hạn; đồng thời, hỗ trợ chiến lược phát triển của ngân hàng trong việc tài trợ doanh nghiệp SME và nâng cao năng lực cơ chế giám sát của NHNN.

Việc VPBank được phê duyệt tham gia phục vụ Dự án SMEFP II và III sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp SME có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ODA phát triển kinh doanh sản xuất, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của VPBank trong việc triển khai các Dự án tín dụng quốc tế

An Quỳnh