Cụ thể, NHNN quy định lãi suất tiền gửi tối đa bằng Việt Nam đồng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 4%/năm xuống 3%/năm, đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 12%/năm xuống còn 11%/năm.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 12,5% xuống còn 11,5%. Với mức giảm xuống 11%/năm, trần lãi suất cho vay của các NH đối với 4 nhóm được ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được điều chỉnh giảm mức tương ứng 1%, xuống còn 14%/năm.

Cùng với giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, NHNN cũng quy định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 13%/năm xuống còn 12%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 14%/năm xuống 13%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 11%/năm xuống 10%/năm

L.T.