Trong đó, những ngành có chỉ số tồn kho cao so với tháng trước và so với cùng thời điểm năm trước như: sản xuất đường tăng 65,0%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 29,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 76,6%; cá biệt, sản xuất thiết bị truyền thông tồn kho tăng đến 304,2%.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương, tồn kho một số sản phẩm cụ thể như: than sạch gần 6,3 triệu tấn; tinh quặng sắt tồn trên 118 nghìn tấn; đồng tấm tồn gần 2,6 nghìn tấn; quặng apatit tồn gần 950 nghìn tấn; thép tồn kho 103,8 nghìn tấn...

V.H.