Tính đến ngày 31/12/2012, dư nợ tín dụng tam nông đạt 561.533 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm nay, tín dụng cả nền kinh tế chỉ tăng hơn 2% nhưng tín dụng tam nông tăng xấp xỉ 5%

PV