Nội dung thông tin điều tra gồm: Các thông tin về lao động; giá trị tài sản, nguồn vốn, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho (thu thập thông tin tại hai thời điểm 1-1-2018 và 31-12-2018); Các thông tin thu thập theo thời kỳ như: Kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm, chi phí, thuế… sử dụng số liệu chính thức của cả năm 2018.

Thời gian triển khai thu thập số liệu từ 1-3-2019 đến 19-5-2019. Theo kế hoạch, tháng 10-2019 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh điều tra doanh nghiệp; Ngày 13-10-2019, đúng ngày Doanh nhân Việt Nam công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương; tháng 12-2019, công bố kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp và Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Lưu Hiệp