Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị tổng kết của Bộ, Thủ tướng đã khen Bộ Công Thương cải cách hành chính bộ máy, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, thuận lợi nhất và biểu dương sự cố gắng, quyết tâm của Bộ Công Thương”,

Nghị định sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký 15-1, được kết cấu thành 9 chương, 19 điều. Trong đó, sẽ sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; sản xuất, kinh doanh thuốc lá; lĩnh vực điện lực;lĩnh vực nhượng quyền thương mại; lĩnh vực thương mại điện tử; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương...

“Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị BCHTW lần 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó,  điểm 2 Mục II về Những nhiệm vụ chủ yếu có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương “Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến ½ số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý...”.

Nghị định cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020”.

Theo đó, dự kiến có khoảng 55,5% trên tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công thương đã được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa trong 16 ngành, nghề thuộc Phụ lục IV Luật Đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; nhượng quyền thương mại; logistic; tiền chất công nghiệp; sở giao dịch hàng hóa; giám định thương mại; đa cấp; thương mại điện tử; vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, với hiện trạng các văn bản quy phạm pháp luật trên, Bộ Công Thương nhận thấy việc xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là cần thiết, cấp bách nhằm góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Với 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được đưa ra trong phương án cắt giảm, Bộ Công Thương đánh giá đây là con số chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương, con số này cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện kinh doanh…


Bình Minh