Cụ thể, Tổng cục Thuế dẫn văn bản Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và cho biết: căn cứ quy định của Luật số 71/2014/QH13, thì kể từ ngày 1/1/2015, khoản thu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. 

H.A