So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng lên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động làm công hưởng lương có xu hướng tăng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 6,7 triệu đồng/tháng

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019 là 54,3 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 6 tháng năm 2019 là 1,99%, trong đó khu vực thành thị là 2,95%; khu vực nông thôn là 1,51%.Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm nay là 1,29%, trong đó khu vực thành thị là 0,77%; khu vực nông thôn là 1,57%.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 6,7 triệu đồng/tháng, trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.


Lưu Hiệp