Trong đó, thu nội địa đạt 368.100 tỷ đồng, bằng hơn 33% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 281.400 tỷ đồng, bằng trên 32% dự toán năm, tăng gần 11% so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô ước đạt 19.100 tỷ đồng, bằng hơn 53% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng gần 32% dự toán năm, giảm xấp xỉ 3% so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, về thu nội địa ước tính cả nước có 50/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 32%. Trong đó, 34 địa phương thu đạt trên 35% dự toán năm; 46/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 19 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. 

Qua thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý thu vào ngân sách Nhà nước trên 1.900 tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 790 tỷ đồng.

Về chi ngân sách Nhà nước trong bốn tháng là 410.000 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65.000 tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 41.750 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 301.500 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải Châu