Bên cạnh đó, cũng đề nghị thu hồi hơn 50.000ha đất; truy thu nghĩa vụ tài chính gần 5 tỷ đồng.

Được biết, đến nay đã có 10/26 Bộ, ngành, 29/63 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả xử lý thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

L.Q.