Tính đến hết tháng 11/2006, các đơn vị thuộc Cục ĐTCBL đã phát hiện, bắt giữ 65 vụ với trị giá hàng vi phạm trên 113 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đấu tranh các chuyên án trọng điểm của Cục cũng được đánh giá cao. Cục vừa phát hiện xử lý các vi phạm lớn, vừa phát hiện những bất cập trong quy trình thủ tục hải quan, chế độ chính sách bị lợi dụng để tham mưu cho cấp trên chấn chỉnh kịp thời

H.C.