Ước tính, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 495 giấy phép này khoảng 50 nghìn tỷ đồng, trong đó thu trong năm 2014 khoảng 2.500 tỷ đồng. Ngoài việc tăng thu Ngân sách Nhà nước, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

H. Ly