Trong đó, thu và xử lý nợ thuế bằng biện pháp quản lý nợ là 9.500 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.000 tỷ đồng. Trước đó, kết thúc năm 2014, số nợ thuế do ngành Thuế quản lý là 68.992 tỷ đồng, trong đó nhóm tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày là 40.685 tỷ đồng, chiếm khoảng 58,9% tổng số nợ.

Dù đã thu được 11.500 tỷ đồng, nhưng do nợ thuế tiếp tục tăng nên tổng số tiền nợ thuế, phí do ngành Thuế quản lý tính tại thời điểm 30/4/2015 lên đến 70.233 tỷ đồng, trong đó nhóm tiền thuế nợ trên 90 ngày là 31.745 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,2% so với tổng số tiền thuế nợ, lớn nhất trong các nhóm nợ.

H.A.