Trong đó:

1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 5.364.387 cổ phiếu; tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 107.287.740 cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) để bổ sung vốn cho dự án Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn, Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh - Thọ Dân, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng; Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; Bổ sung vốn lưu động. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

H.D.