Việc triển khai chậm do chưa có sự thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn của các cấp thẩm quyền và việc triển khai thực hiện chưa đồng bộ nên nhiều công ty đã đầu tư ươm cây giống đến thời kỳ trồng nhưng không thực hiện được, gây thất thoát và lãng phí lớn

N.N.