Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.025,7 tỷ đồng, tăng thu NSNN 448,9 tỷ đồng; giảm chi NS 248,6 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 329,9 tỷ đồng.

Ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 55.849 doanh nghiệp, xử lý truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra 12.541 tỷ đồng, giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 12.650 tỷ đồng, đã nộp NSNN 6.500 tỷ đồng. Ngành Hải quan tiến hành thanh tra, kiểm tra 2.672 cuộc, phát hiện và truy thu trên 1.373 tỷ đồng  

L.T.