Theo đó, KKT Đông Nam Quảng Trị sẽ khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước; thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương và khu vực Trung Bộ, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước; từng bước đưa Quảng Trị đi lên, phấn đấu đến năm 2020 có tốc độ phát triển kinh tế đạt mức trung bình của cả nước.

Thanh Bình