Đơn vị này đã không thực hiện việc giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh theo quy định; không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại: không điều chỉnh đăng ký nguồn chất thải theo quy định.

Tổng số tiền phạt là 67,5 triệu đồng...

L.Q.