Trong đó xuất nhập khẩu (XNK) của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 1 năm 2015 đạt hơn 9,78 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch XNK của cả nước tháng 1/2015 lên hơn 27,17 tỷ USD.

Trong đó, tổng kim ngạch XNK của doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2015 đạt gần 17,41 tỷ USD.

Trong kỳ 2 tháng 1/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 53 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa tháng 1/2015 thâm hụt 362 triệu USD.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 1 năm 2015 là 556 triệu USD và cả tháng thặng dư 759 triệu USD.

L.Hiệp