Công văn nêu rõ: Để tăng cường công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực trên, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý chức năng của địa phương theo dõi, rà soát để yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có liên quan (nếu có) thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối theo Luật Đầu tư 2005, Nghị định 102 (2010), nhiều văn bản và các cam kết quốc tế khác.

Bộ Công thương cũng lưu ý quy định tại Luật Cạnh tranh 2014, các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30 – 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế…

Kể từ 1/7/2015, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối còn phải thực hiện các quy định đã được sửa đổi của Luật Đầu tư số 67 (2014) và Luật Doanh nghiệp (2014).

V.H.