Bởi hiện tại, các khu chế xuất tại thành phố đã có hàng rào hải quan để kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ra vào. Tại từng khu còn có các Chi cục Hải quan riêng để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nên không cần thiết yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất lập chi nhánh riêng cho hoạt động mua bán hàng hóa. Mặt khác, thành phố cũng cần có quy chế đặc thù đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất nên cần tiếp tục được thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa như trước đây

Đ.Thắng