Theo Chỉ thị số 34/CT-TTg, Bộ NN&PTNT kiểm soát hiệu quả điều kiện vệ sinh, ATTP đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản thực phẩm; bảo đảm an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; chỉ đạo các địa phương quy hoạch các vùng sản xuất nông sản ATTP phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông lâm thủy sản an toàn, quản lý ATTP theo chuỗi.

C.L.