Theo đó, năm 2007, TKV sẽ cổ phần hóa 4 công ty con và 3 đơn vị trực thuộc; trong đó, thí điểm cổ phần hoá 2 công ty than hầm lò để rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo.

TKV sẽ thành lập mới các công ty cổ phần do Tập đoàn hoặc các công ty con của Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối để làm chủ đầu tư và kinh doanh các dự án nhà máy nhiệt điện, các nhà máy khai thác bauxit và sản xuất alumin, nhôm tại Tây Nguyên, các nhà máy chế biến khoáng sản quan trọng khác như crom, sắt, chì...

Bên cạnh đó, TKV cũng sẽ xúc tiến thành lập các công ty con ở nước ngoài để khai thác, kinh doanh than và khoáng sản

H.C.