Tính chung 8 tháng, sản lượng sữa bột đạt 58,7 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng sữa tươi tháng 8 ước đạt 87,6 triệu lít, tăng 1,2% so với tháng 8 năm 2014, tính chung 8 tháng, sữa tươi ước đạt 701,5 triệu lít, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Về kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa 8 tháng đầu năm giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2014.
V.H.