Cụ thể, các mặt hàng xăng khoáng tăng 304 đồng/lít, lên mức không cao hơn 16.675 đồng/lít. Xăng E5 tăng 301 đồng, lên mức 16.522 đồng/lít. Dầu diesel tăng 163 đồng, lên 12.672 đồng/lít; dầu hỏa tăng 244 đồng, lên 12.209 đồng/lít; Dầu madut tăng 275 đồng/kg, lên mức 9.962 đồng/kg.

Việc trích lập quỹ bình ổn được giữ nguyên (300 đồng/lít đối với xăng), đồng thời, xả quỹ bình ổn 500 đồng/lít đối với xăng khoáng, 450 đồng/lít đối với E5, 250 đồng/lít đối với diesel, 360 đồng/lít đối với dầu hỏa và 400 đồng/lít đối với dầu mazut.

Nguyên nhân việc điều chỉnh giá lần này được cho biết do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày qua tăng khá mạnh: xăng RON 92 ở mức 58,368 USD/thùng (kỳ trước là 55,055 USD/thùng); dầu diesel có mức giá bình quân 57,821 USD/thùng (kỳ trước là 56,017 USD/thùng); dầu hỏa là 58,529 USD/thùng (kỳ trước là 55,433 USD/thùng) và dầu madút là 292,359 USD/tấn (kỳ trước là 269,454 USD/tấn).


Vũ Hân