Hồ chứa này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo nước tưới cho 450ha lúa 2 vụ và 50ha hoa màu, đồng thời cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, cải thiện môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai

An Khang