Số tiền phạt là 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, mức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 12 tháng, buộc công ty thực hiện các quy định về đối tượng mua, bán xăng dầu đúng quy định.

Được biết, qua công tác kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Hoàng Sơn có hành vi mua, bán dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối

L.Q.