Riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm, còn 33,2%, đảm bảo kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, việc giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo vẫn diễn ra ở một số vùng, cơ chế chính sách còn một số nội dung chồng chéo, trùng lắp và khó thực hiện.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tích cực khắc phục những hạn chế của công tác giảm nghèo để đảm bảo hiệu quả, giữ tốc độ giảm nghèo của cả nước năm 2015 là 2%, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Được biết, Bộ LĐTB&XH cũng sẽ xây dựng chuẩn nghèo mới tiếp cận dần chuẩn nghèo của quốc tế, đáp ứng mức sống tối thiểu của người dân. Dự kiến chuẩn mức sống tối thiểu vào năm 2016 của hộ nghèo ở thành phố có mức thu nhập là 1,3 triệu đồng/người/tháng và hộ ở nông thôn là 1 triệu đồng/người/tháng.

Nam Phương