Trong đó tạo việc làm trong nước cho 7 - 7,5 triệu người, số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 500 nghìn người.

Năm 2016, cả nước phấn đấu giải quyết việc làm cho 1,5-1,6 triệu lao động, gồm việc làm trong nước 1,4-1,5 triệu người; xuất khẩu lao động 100 nghìn người. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động đạt 50% vào năm 2020, năm 2016 đạt 23 – 25%.

Được biết, trong 5 năm (2011-2015), cả nước đã tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người; khoảng 8,6 triệu lao động được đào tạo, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước lên 51,6% vào cuối năm 2015.

Riêng năm 2015, cả nước tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, đạt 101,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%, đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm.

Hải Châu