Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã tăng từ 14,0 triệu đồng năm 2011 lên 23,7 triệu đồng năm 2013.

Nông thôn không còn nhà dột nát, đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang (từ đầu năm 2011 đến nay, thành phố đã hỗ trợ, sửa chữa được 3.828 nhà hư hỏng của hộ nghèo); mỗi năm, thành phố đã giải quyết thêm việc làm cho từ 136.500 đến 140.000 lượt người lao động nông thôn. 19 xã điểm của Thủ đô đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

C.L.