Qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN), góp phần tăng thu, tiết kiệm chi NSNN, tăng cường việc chấp hành pháp luật về tài chính tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Trong thời gian qua, Thanh tra Tài chính đã kiến nghị xử lý theo chế độ trên 5.531,5 tỷ đồng, trong đó kiến nghị truy thu thuế, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền sử dụng đất và các khoản thu ngân sách Nhà nước 4.797,5 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ cấp phát ngân sách Nhà nước 124,4 tỷ đồng và kiến nghị xử lý theo chế độ tài chính khác 609,6 tỷ đồng

H.C.