Theo đó, các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp, tiếp tục kiểm soát chi theo Luật NSNN và văn bản hướng dẫn luật, hết thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31-1 năm sau) chưa thực hiện hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Đó là các khoản, gồm: chi đầu tư phát triển; chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31-12-2018, chi mua tăng, mua bù hàng dự trữ quốc gia; nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội…

H.A.