Đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 6/2013 lên 21,73 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,01 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu đạt 10,72 tỷ USD, giảm 12,3%. Như vậy trong tháng 6/2013, Việt Nam nhập siêu 29 triệu USD.

Trong kỳ 2 tháng 6/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư 226 triệu USD, qua đó góp phần thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2013 xuống còn 933 triệu USD.

Tính từ đầu năm  đến hết tháng 6/2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 62,47 tỷ USD, tăng 15,6% so với kết quả thực hiện của 6 tháng năm 2012, tương ứng tăng 8,44 tỷ USD về số tuyệt đối. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 6 tháng năm 2013 đạt 124,015 tỷ USD

L.Hiệp