Trong 2 tháng đầu năm nay, sản lượng huy động từ thủy điện chỉ đạt 3,37 tỷ kWh, thấp hơn kế hoạch 2,19 tỷ kWh. Tổng lượng nước đang tích trong các hồ thủy điện là 18.29 tỷ m3 (tương ứng 7,92 tỷ kWh điện). Như vậy, lượng nước thiếu hụt so với mức nước dâng bình thường là 17,42 tỷ m3 (tương ứng 7,12 tỷ kWh điện).

Tính đến thời điểm đầu tháng 3-2020, các hồ thủy điện đang có mức nước thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 5m đến 24m. Với tình trạng nước về các hồ thuỷ điện rất kém so với kế hoạch dẫn tới thiếu hụt lớn sản lượng huy động từ thủy điện, việc huy động từ nhiệt điện than, khí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện của mùa khô cũng như cả năm 2020.

Trân Trân