Theo quyết định này, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ (100 triệu đồng) để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nơi người lao động đăng ký thường trú.Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng tín dụng về thời hạn cho vay, việc trả nợ gốc và lãi suất tiền vay. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận ký quỹ, Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo danh sách người lao động ký quỹ cho Trung tâm Lao động ngoài nước để làm thủ tục cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Các trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ gồm: người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau đã khi thực hiện ký quỹ;người lao động về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động; người lao động chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc;người lao động bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng.Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhận ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) cho người lao động hoặc người thừa kế hợp pháp.

Theo quyết định này, tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, được quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật ngân sách Nhà nước để hỗ trợ chính sách giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tập huấn nâng cao năng lực; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và các hoạt động, chính sách khác tại địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình EPS.Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của người lao động và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ đối với người lao động thuộc đối tượng được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, thông tin, tư vấn cho người lao động chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình EPS.Đồng thời xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020 đến khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Nguyễn Hưng